Regulamin zakupów

Jednoosobowa działalność gospodarcza Michał Młynek STOMATOLOGIA 6.0 DLA DOROSŁYCH I DZIECI  zarejestrowana pod numerem NIP 5741858003  i REGON 356700865  z siedzibą przy ul Gołaśka 4/6 Kraków 30-611 ustanawia następujące warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego https://stomatologia6.pl/kup-bon

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest firma: Michał Młynek STOMATOLOGIA 6.0 DLA DOROSŁYCH I DZIECI  zarejestrowana pod numerem NIP 5741858003  i REGON 356700865  z siedzibą przy ul Gołaśka 4/6 Kraków 30-611
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony i przyjęty w dniu 21.06.2023 roku, na zasadach którego odbywa się korzystanie ze Sklepu, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu przed zawarciem umowy, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią, a także pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 2. Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Właściciela sklepu, znajdujący się pod adresem https://stomatologia6.pl/kontakt, służący do dokonywania za pośrednictwem sieci Internet zakupów wybranych Produktów, znajdujących się w ofercie Sklepu. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej info@doopla.pl, pisemnie na adres Właściciela lub telefonicznie pod numerem 12.307.01.25 – koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość zgodne z aktualnym cennikiem operatora, z usług którego korzysta Kupujący.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zamówień w Sklepie.
 4. Konsument – osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Złożenie zamówienia – prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia, z jednoczesnym wybraniem formy płatności, sposobu oraz adresu dostawy.
 6. Potwierdzenie zamówienia – wiadomość wysłana do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po jego rozpatrzeniu przez Sklep, zawierająca link dotyczący zamówienia.
 7.  Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę produktów
 8. Umowa – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Właścicielem sklepu, a Kupującym na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie.
 9. Produkty – fabrycznie nowe, wolne od wad, legalnie wprowadzone na rynek polski rzeczy ruchome, które Kupujący może nabyć od Właściciela sklepu za pośrednictwem Sklepu. 
 10. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 13. Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Regulamin

 1. Regulamin udostępniony jest Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.stomatologia6.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed Złożeniem zamówienia.
 3.  Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż przy korzystaniu z oferty Sklepu zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.

Umowa

 1. Zawarcie, wykonanie, zmiana oraz rozwiązanie umowy z jakiejkolwiek przyczyny, podlega prawu polskiemu, niezależnie od miejsca jej zawarcia. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na terytorium Polski, co oznacza, iż składane przez Kupującego zamówienia realizowane są wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia złożonego przez Kupującego zamówienia.
 3.  Umowa zawierana pomiędzy Właścicielem sklepu, a Kupującym trwa do momentu realizacji obowiązków stron umowy.
 4. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem odbioru osobistego, w przypadku którego miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany punkt odbioru.

Złożenie zamówienia

 1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe Złożenie zamówienia. W celu dokonania zakupu Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, niezbędne jest posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówienia złożone w niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Kupujący po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku zamówień oraz wskazaniu sposobu dostawy i płatności, celem złożenia zamówienia na zakup wybranych produktów powinien wysłać wypełniony formularz do Sklepu.
 5. Przed Złożeniem zamówienia w wirtualnym koszyku widoczna jest cena łączna wszystkich wybranych Produktów, koszt dostawy oraz łączną kwota do zapłaty. Poprzez Złożenie zamówienia Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez siebie Produktów.
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy za pośrednictwem urządzeń umożliwiających kontaktowanie się na odległość, w tym za pośrednictwem: telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.
 7. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
 9. Po Złożeniu zamówienia i weryfikacji dostępności Produktów Sklep przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Potwierdzenie zamówienia, które stanowi oświadczenie Sklepu o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Potwierdzenie zamówienia określać będzie w szczególności numer zamówienia, wyszczególnienie zamówionych produktów z podaniem ich ceny i ilości, wybrany sposób zapłaty a także sposób doręczenia, ze wskazaniem adresu na który winno ono nastąpić.

Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w opisie Produktu i dotyczy Dni roboczych.
 2. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po dokonaniu przez Kupującego płatności tytułem ceny, chyba że Kupujący wybrał formę płatności "płatność przy odbiorze", opisaną w pkt 8.1.a.
 3. Sklep będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych.
 4. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy Produktu do Kupującego.
 5. Sprzedaż objęta promocją i wyprzedażą dotyczy ograniczonej liczby Produktów.
 6. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności zamówień, przy uwzględnieniu zapasów Sklepu.
 7. W przypadku gdyby okazało się, iż Sklep nie jest w stanie dostarczyć wszystkich zamówionych przez Kupującego Produktów, Kupujący zostanie poinformowany, o tym które z zamówionych przezeń produktów są osiągalne i mogą być wysłane.
 8. W sytuacji o której mowa w pkt 4 Kupujący decyduje, czy chce anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w kształcie w jakim jest to w danym momencie możliwe.
 9. W zależności od decyzji podjętej przez Kupującego zostanie mu wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie całkowitego anulowania zamówienia, albo potwierdzenie jego realizacji w części w jakiej jest to możliwe w danym momencie.

Ceny

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Kupującego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 5. Sklep wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza upoważnienie Sklepu do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

Formy płatności

 1. Kupujący może uiścić cenę za zamówione produkty w następujący sposób:
 • Płatność przy odbiorze, zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru - realizacja zamówienia rozpoczyna się po Złożeniu zamówienia,
 • Gotówką do rąk uprawnionego pracownika Stomatologia 6.0 w Krakowie w przypadku odbioru zamówionych Produktów w sposób określony w pkt 9.1,
 • Przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy
 •  Kartą kredytową poprzez system PayU – obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna –z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

Reklamacje i gwarancje

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Produkty zgodne z umową.
 2. Sklep odpowiada względem Kupującego, za niezgodność Produktów z umową na zasadach opisanych w przepisach: gdy Kupujący jest Konsumentem, opisanych w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - art. 43a i następne, gdy Kupujący nie jest Konsumentem, ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, opisanych w szczególności w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
 3. Sklep ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za niezgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową na zasadach określonych w przepisach, w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności w art. 43k i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) może być złożone w dowolnej formie, w szczególności pisemnie na adres siedziby Sklepu lub elektroniczne na adres e-mail Sklepu (dane do kontaktu wskazane w pkt 2.2).
 5. Sklep odpowiada na reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji, w taki sam sposób, jak reklamacja została doręczona.
 6. Sklep rekomenduje, aby zawiadomienie o wadzie (reklamacja) zawierało dane osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji, opis wady Produktu oraz dzień stwierdzenia wady, a także by do Produktu dołączyć protokół szkody sporządzony z kurierem dostarczającym produkt oraz dokument potwierdzający zakup, jeśli powyższe jest możliwe.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
 9. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 10. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
 11. Konsument udostępnia Sklepowi Produkt podlegający naprawie lub wymianie.
 12. Sklep odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 13. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową; Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową;  Produktu nadal jest niezgodny z umową, mimo że Sklep próbował doprowadzić go do prawidłowego stanu; Brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;  Z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
 15. Sklep zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 16. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
 17. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt do Sklepu na jego koszt.
 18. Sklep zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 19. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w pkt 6 - 15 powyżej stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 21. Kupujący, będący Konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów Niezbędne informacje znajdują się pod adresem www.federacja-konsumentóorg.pl
 22. Jeśli na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu została udzielona gwarancja producenta lub dystrybutora jej warunki i podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji zawarte są każdorazowo w oświadczeniu gwarancyjnym sporządzonym przez gwaranta, które Sklep wyda Kupującemu wraz z Produktem.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres  Michał Młynek STOMATOLOGIA 6.0 DLA DOROSŁYCH I DZIECI  ul Gołaśka 4/6 Kraków 30-611 e-mail: recepcja@stomatologia6.pl
 3. . W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażono zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wykonujący prawo odstąpienia od umowy powinni odesłać Produkt na adres  Młynek STOMATOLOGIA 6.0 DLA DOROSŁYCH I DZIECI  ul Gołaśka 4/6 Kraków 30-611, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Sklep o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 8. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, z uwagi na jej rozmiary, kształt, czy wymagany specjalny sposób transportu, Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego będą musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 9. Szacunkowa wysokość tych kosztów jest podawana w konkretnym przypadku w momencie zawierania umowy sprzedaży rzeczy, która nie może zostać wysłana pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.
 10. Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 11. Kupującemu będącemu Konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego Właściciel sklepu, wraz z Potwierdzeniem zamówienia doręczy informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 •  jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 • oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: eu/consumers/odr
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Michał Młynek STOMATOLOGIA 6.0 DLA DOROSŁYCH I DZIECI  zarejestrowana pod numerem NIP 5741858003  i REGON 356700865  z siedzibą przy ul Gołaśka 4/6 Kraków 30-611, kontakt z administratorem: gabinet@stomatologia6.pl zwana dalej Administratorem;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom z uwagi na konieczność realizacji usług, w szczególności dostawcom systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, pocztowe i kurierskie, agencjom marketingowym (w przypadku usług marketingowych).
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu istnienia obowiązków księgowych i podatkowych Administratora oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i świadczenia usług. Odmowa podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia uniemożliwia wykonanie przez Sklep umowy sprzedaży.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Administrator regularnie przeprowadza analizę ryzyka, by zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, w tym że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na świadczone przez niego usługi i wykonywane zadania.
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu świadczenia usług związanych z założeniem i obsługą konta klienta w Sklepie, udostępnianiem formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu obsługi zakupów dokonywanych w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu realizacji ustawowych obowiązków ustawowych Administratora, w szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Kupujących w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu Kupującemu informacji o nowych towarach, promocjach , usługach i konkursach dostępnych w Sklepie.
 • Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli została wyrażona zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, obowiązujący od dnia 21.06.2023 r. do odwołania, stanowi integralną część zawieranych Umów.
 2. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 3. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Szukaj